Grāmatas „Karjeras izglītības programma 1. – 12. klasei” prezentācija

- admins (komentāri: 0)

Kurā brīdī bērnam vai jaunietim jāizvēlas sava nākotnes profesija? Vai klausīt savam aicinājumam, vecāku un pedagogu ieteikumiem, vai izvēlēties profesiju, kurai tiek prognozēts pieprasījums darba tirgū un ir vilinošs atalgojums? Šie un citi līdzīgi jautājumi nodarbina bērnus un jauniešus, viņu vecākus un pedagogus.

Nenoliedzami, ļoti liela ietekme jaunieša karjeras attīstībā ir ģimenei, taču arī skolai un pedagogiem ir nozīmīga loma, liekot pamatus zināšanām, prasmēm, iemaņām un spēju attīstībai. Mācīšanās process turpinās visu mūžu un ir viens no veiksmīgas karjeras izaugsmes pamatnosacījumiem, taču svarīga ir arī skolēna motivācija un interese par nākotnes profesiju.

Tāpēc, lai ieinteresētu un rosinātu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnus savlaicīgi un apzināti domāt par savas karjeras iespējām un izvēli, nodibinājums “Fonds – Jūrmala cilvēkam” un tā dibinātā Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestādes un konsultāciju centra speciālisti ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu un līdzfinansējumu ir izstrādājuši Karjeras izglītības programmu no 1. līdz 12. klasei, kas pedagogiem palīdzēs strādāt ar skolēniem, lai viņi prastu pieņemt atbildīgus lēmumus par karjeras veidošanu un rastu motivāciju mērķtiecīgi mācīties.

Grāmata „Karjeras izglītības programma 1. – 12. klasei” ir praktiski izmantojams mācību metodiskais līdzeklis, ar kura palīdzību pilnveidot skolēnu karjeras izglītības prasmes sākot jau no pirmās klases.

Programma veidota strukturēti, ievērojot pēctecību tēmu apguvē un metožu pielietošanu atbilstoši skolēnu vecumposmu īpatnībām. Programmas īstenošanas procesā paredzētās darbības sakārtotas pēctecībā, no vienkāršākām darbībām sākumskolas klasēs uz aizvien sarežģītākām darbībām pamatskolas un vidusskolas klasēs, tā nodrošinot skolēnu karjeras prasmju attīstību. Programmai pievienotās darba lapas un prezentācijas ir vērtīgs materiāls karjeras izglītības tēmu apguvē. Mācību uzdevumi un piedāvātās aktivitātes orientētas uz radošas domāšanas attīstību un iespēju apzināt katra skolēna individualitāti.

2016. gada 5.janvārī Majoru vidusskolā notika seminārs Jūrmalas izglītības iestāžu 1.–6. klašu audzinātājiem un citām skolu nominētajām personām par darbu ar Karjeras izglītības programmu 1.-12.klasei un tās metodiskajiem materiāliem.

Semināra sākumā notika šīs grāmatas prezentācija un tā tika nodota izglītības iestādēm darbam.

Iet atpakaļ