Izglītība

Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestāde un konsultāciju centrs

Fonda-Jūrmala cilvēkam paspārnē ir dibināta “Jūrmalas interešu izglītības iestāde”, kurā strādā pieredzējuši profesionāļi un pedagogi. Iestādes darbības mērķis ir izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Izglītības iestādes darbības mērķi ir

Sniegt konsultācijas un īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas un konsultācijas, saskaņojot tās ar dibinātāju.

Dot iespēju pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Dot iespēju personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

Veikt ārpus formālās izglītības organizētu interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Izglītības iestādes uzdevumi

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītības programmu īstenošana un konsultāciju sniegšana

Ja vēlaties savā iestādē vai kolektīvā veikt apmācības vai rīkot konsultācijas – mūsu eksperti un pedagogi būs gatavi Jums palīdzēt!

Sazināties