Projekti

Mērķis: Veicināt sociālo iekļaušanu un sociālā nevienlīdzības mazināšanu attīstot pieejamu vidi Latvijā. Uzlabot sociālos pamatpakalopjumus, un veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrībā personām ar pārvietošanās grūtībām. Projekta laikā plānots inovatīvi uzlabot sociālos pakalpojumus un to pieejamību, uzlabojot iespēju sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām ar pārvietošanās grūtībām apmeklēt dažādus objektus un pasākumus Latvijas pašvaldībās, kā arī piedāvāt iespēju uzzināt par pieejamiem maršrutiem un transportu personām ar pārvietošanās grūtībām. Papildus, realizējot šo projektu ir mērķis iedrošināt arī pārējās pašvaldības veikt savās teritorijās vides pieejamības uzlabošanu personām ar pārvietošanās grūtībām, ka arī veicināt personu ar pārvietošanās grūtībām sociālo iekļaušanos sabiedrībā.

Mērķa grupa: personas ar pārvietošanās grūtībām, kas šā projekta ietvaros ir: jaunās māmiņas un ģimenes, cilvēki ar pārvietošanās traucējumiem un personas ar redzes un dzirdes invaliditāti, seniori, kā arī persona ar īslaicīgu invaliditāti, kuram ir ierobežotas vai apgrūtinātas pārvietošanās iespējas.

Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Fonds-Jūrmala cilvēkam”, fonds@fondsjc.lv, Jelgavas iela 8, Jūrmala, LV-2010, tel-29586294

Projekta partneri:

  1. Organizācija „Stop discrimination” projekta tiek piesaistīta kā donorvalsts - Norvēģijas NVO. www.stopdisk.no
  2. Alūksnes pašvaldība tiek piesaistīta, kā viena no Latvijas pašvaldībām, kas savā teritorijā vēlas izveidot pieejama tūrisma maršrutu un nodrošināt gan pašvaldības iedzīvotājiem gan viesiem iespēju apmeklēt pilsētu un tās apkārtni drošā, visiem pieejamā veidā. www.aluksne.lv
  3. Tukuma pašvaldība tiek piesaistīta, kā viena no Latvijas pašvaldībām, kas savā teritorijā vēlas izveidot pieejama tūrisma maršrutu un nodrošināt gan pašvaldības iedzīvotājiem gan viesiem iespēju apmeklēt pilsētu un tās apkārtni drošā, visiem pieejamā veidā. www.tukums.lv
  4. Jūrmalas pašvaldība tiek piesaistīta, kā viena no Latvijas pašvaldībām, kas savā teritorijā vēlas izveidot pieejama tūrisma maršrutu un nodrošināt gan pašvaldības iedzīvotājiem gan viesiem iespēju apmeklēt pilsētu un tās apkārtni drošā, visiem pieejamā veidā. www.jurmala.lv
  5. Nodibinājums „Pieejama Latvija” savā darbības laikā ir pierādījis savu spēju, pieredzi un kompetenci runājot par jautājumiem, kas saistīti ar apkārtējās un informatīvās vides pieejamību. Organizācijas mērķis ir darboties, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, jo īpaši tūrisma jomā arī veicināt pieejama tūrisma attīstību Latvijā. https://www.facebook.com/AccessibleL

Īstenošanas vieta: Jūrmalas, Tukuma un Alūksnes pašvaldību administratīvās teritorijas.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2014. līdz 30.11.2015.

Galvenās aktivitātes: 1.Darba grupu izveide; 2.Tūrisma objektu identificēšana katrā pašvaldībā; 3.Objektu novērtējums un rekomendāciju izstrāde; 4.Maršrutu izstrāde un testēšana; 5. Trīs objektu pielāgošana katrā pašvaldībā, cilvēku, ar pārvietošanās grūtībām vajadzībām; 6.Apmācību semināru rīkošana tūrisma industrijas darbiniekiem; 7. Informācijas apkopošana katras pašvaldība mājaslapā; 8.Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekts top ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas kopā ir 48 997,42 eiro, no tām 44 097,68 eiro ir EEZ finansējums. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta identifikācijas Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Information in English:

Aim of Project: To promote social inclusion and reduce inequality by developing accessible environment in Latvia. To develop basic social services and promote social integration for people with reduced mobility. In Project is planned to develop basic social services and accessibility, by promoting socially excluded people with mobility problems to access all kind of places, events and objects in Latvian municipalities. Also project will develop access and information about accessible tourism routes and transport. Secondary aim of this project is to encourage other Latvian municipalities to make similar projects and to develop better social services for people with limited mobility.

Target group: Persons with limited mobility, that includes: new families with small children and new mothers, people with movement disabilities, people with visual and hearing disturbance, seniors, and people with temporary invalidity.

Location of project: Jurmala municipality, Tukums municipality, Aluksne municipality.

Main activities: 1) project practice group establishment; 2) Identifying objects of tourism in every municipality. 3) Evaluation of objects and development of reccomendations. 4) Developing tourism routes and testing. 5) Adaptation of 3 objects for people with mobility problems. 6) Educational semnars for employees of tourism industry about people with movement disabilities. 7) Information gathering for municipalities home pages. 8) Events of publicity.

Project implementing: Foundation “Fonds-Jūrmala cilvēkam” fonds@fondsjc.lv, adress: Jelgavas iela 8, Jūrmala, LV-2010, phone +371 29586294

Project partners:

  1. Organization „Stop discrimination” www.stopdisk.no
  2. Aluksne municipality www.aluksne.lv
  3. Tukums municiplity www.tukums.lv
  4. Jurmala municipality www.jurmala.lv
  5. Foundation „Pieejama Latvija” https://www.facebook.com/AccessibleL

Project activities shall be implemented from 01.09.2014 till 30.11.2015.

Toall Eligible costs of project is 48 997,42 Euro. 44 097,68 Euro of these costs is funded by European social fund. Project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Go back